Chystané změny zákona o sociálních službách (2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo a prezentovalo záměr rozsáhlé změny zákona o sociálních službách (zákona č. 108/2006 Sb.).

 

ZDE si můžete stáhnout prezentaci vydanou MPSV ČR v 1. polovině roku 2016 a zároveň znění připravované novely zákona (původní znění se zanesenou novelizací).

 

PŘIPRAVOVANÁ NOVELA BY MĚLA PŘINÉST ZMĚNY:

 

Rozšíření působnosti státní správy v oblasti sociálních služeb o pověřené obecní úřady a újezdní úřady.

Příspěvek na péči by se nově neměl vyplácet až v případě, že by závislému byla po celé 2 kalendářní měsíce po sobě jdoucí poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Zletilou osobu, které brání duševní porucha samostatně právně jednat a která nemá jiného zástupce, bude moci v řízení o příspěvku zastupovat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem.

Při určení, jakým způsobem má být příspěvek na péči vyplácen, bude v případě vyplácení převodem na platební účet, povinnost uvést označení majitele účtu.

Zásadně se zkrátí lhůty pro vyřízení příspěvku:

 • Krajská pobočka Úřadu práce ve lhůtě 5 dnů ode dne následujícího po dni zahájení řízení o příspěvku započne sociální šetření a současně v této lhůtě zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení8) žádost o posouzení stupně závislosti.
 • Lhůta pro vydání posudku lékařem posudkové služby bude činit 30 dnů ode dne doručení písemného záznamu o sociálním šetření, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší (v odvolacím řízení pak bude lhůta 60 dnů)

Mění se názvy, základní činnosti (zavádí se volitelné činnosti) pro poskytování sociálních služeb.

Zřizují se tato zařízení sociálních služeb:

STÁVAJÍCÍ NAVRHOVANÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (§ 34)
pečovatelská služba zařízení pečovatelské služby,
centra denních služeb, denní stacionáře,
denní stacionáře,
týdenní stacionáře, týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení, chráněné bydlení,
azylové domy, azylové domy,
zařízení pro krizovou pomoc, zařízení pro krizovou pomoc,
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová centra,
noclehárny,
zařízení služeb pro rodinu, kterými jsou
ambulantní zařízení služby pro rodinu,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
zařízení služby pro rodinu v pobytové formě na přechodnou dobu pro rodiče s dětmi,
zařízení služby pro rodinu v pobytové formě na přechodnou dobu pro osoby od 15 do 26 let,
zařízení služby pro rodinu v pobytové formě na přechodnou dobu nejvýše 6 měsíců pro děti bez doprovodu dospělé osoby,
domy na půl cesty, zařízení služby pro rodinu v pobytové formě pro nezaopatřené děti bez doprovodu dospělé osoby,
terapeutické komunity, terapeutické komunity,
sociální poradny, sociální poradny,
sociálně terapeutické dílny, sociálně terapeutické dílny,
centra sociálně rehabilitačních služeb, centra sociálně rehabilitačních služeb,
pracoviště rané péče, pracoviště rané péče,
intervenční centra, intervenční centra,
zařízení následné péče. zařízení následné péče.

 

Beze změny zůstávají:

—§ 41 Tísňová péče

—§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby

—§ 44 Odlehčovací služby

—§ 51 Chráněné bydlení

—§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

◦– mění jej prosincový návrh na OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV

—§ 54 Raná péče

—§ 59 Kontaktní centra

—§ 64 Služby následné péče

—§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

—§ 67 Sociálně terapeutické dílny

—§ 68 Terapeutické komunity

—§ 69 Terénní programy

—§ 70 Sociální rehabilitace

 

ZANIKNE PŘIPOJÍ SE K
§ 43 Podpora samostatného bydlení § 39 Osobní asistence
§ 50 Domov se zvláštním režimem § 49 Domov
§ 58 Domy na půl cesty § 58 Služba pro rodinu
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 55 Telefonická krizová pomoc § 60 Krizová pomoc
§ 63 Noclehárny § 61Nízkoprahová denní centra

 

Stanovuje se úhrada za sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu ve výši přiznaného příspěvku.

Rozšiřuje se bezplatné poskytování pečovatelské služby:

 1. rodinám, ve kterých žijí minimálně 3 děti narozené v rozmezí tří let, přičemž se 2 děti narodily současně, a to do 4 let věku nejstaršího z těchto dětí,

Zavádí se částečné neplacení osobní asistence:

 • Osobní asistence se poskytuje částečně bez úhrady osobě, které náleží příspěvek ve stupni III nebo stupni IV, pokud částka příspěvku a další finanční zdroje této osoby nepostačují k úhradě za poskytování osobní asistence v potřebném rozsahu.

Mění se podmínky registrace, vzdělávání (definuje se pojem supervize a možnost jejího užití jako formu vzdělávání).

Chystá se zřízení samostatného úřadu pro provádění inspekcí (Inspektorát poskytování sociálních služeb od roku 2019)

Bude možné zavést nucenou správu:

 • Ministerstvo může zavést nucenou správu poskytovatele sociálních služeb, jestliže předchozí opatření k nápravě nedostatků zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb nebo uložení pokuty nevedlo k nápravě a důsledkem neplnění povinností poskytovatele sociálních služeb je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob, kterým poskytuje sociální služby, anebo porušení jejich základních lidských práv a důstojnosti.

Chystají se novinky ve financování sociálních služeb:

 • Sociální služby jsou z veřejných zdrojů financovány zejména formou dotací nebo příspěvkem zřizovatele příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu37) anebo zadáváním veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu70). Možnost doplňkového financování sociálních služeb jinými formami stanovenými zvláštními právními předpisy71) tím není dotčena.
 • Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při financování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů.
 • Minimální výše alokace finančních prostředků na dotace podle § 101a, § 101b a  102 až 104 na příslušný rozpočtový rok činí částku ve výši průměru celkové výše těchto dotací poskytnutých za předcházející 3 roky.

Zavádí se účelová dotace na sociální práci související s podepisováním smluv pracovníkem obce s rozšířenou působností:

 • Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d, se obcím s pověřeným obecním úřadem a újezdním úřadům poskytuje příspěvek formou účelové dotace.

Umožňuje se k zajištění dostupnosti využít veřejnou soutěž:

 • Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro výběr poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku72) nebo ustanovení zákona o veřejných zakázkách70) upravující postupy při zadávání veřejných zakázek.

Mění se rozsah a možnosti vzdělávání sociálních pracovníků:

 • Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 36 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud pracovní nebo služební poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok nebo v případě omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než 1 kalendářní měsíc, krátí se rozsah dalšího vzdělávání o jednu dvanáctinu doby uvedené ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání pracovního nebo služebního poměru, nejméně však činí za dobu trvání pracovního nebo služebního poměru 6 hodin, z toho nejméně 2 hodiny formou supervize a 2 hodiny formou účasti v kurzech s akreditovaným programem. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.

Zavádí se předpoklady k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb

 • Předpokladem k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a nejméně 5 let praxe v oblasti poskytování sociálních služeb, z toho nejméně 3 roky výkonu činností sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.

Zavádí se předpoklady k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách

 • Předpokladem k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost.
 • Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu humanitního nebo sociálního zaměření, 6 let praxe vykonávané v odborných činnostech podle § 116a a absolvování nejméně dvouletého kurzu supervize v rozsahu 380 hodin.

Dochází k redefinici pojmů a úpravě v podmínkách vzdělání:

Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo

a) v oblasti služeb sociální péče vykonává

 1. pomocné a obslužné práce v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb,
 2. přímou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb a základní výchovnou nepedagogickou činnost, nebo
 3. pečovatelskou činnost v domácnosti osoby nebo v zařízeních sociálních služeb a osobní asistenci v domácnosti osoby a jiném přirozeném sociálním prostředí,

b) v oblasti služeb sociální prevence vykonává v zařízeních poskytujících služby sociální prevence činnosti, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k ochraně společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Odbornou způsobilosti pracovníka v sociálních službách

a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodě 1 je nejméně ukončené základní vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru sanitář, nebo vzdělání získané v oborech vzdělání nebo v jejich studijních zaměřeních uvedených v písmenech b) a c),

b) uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodě 2 je

 1. pro přímou péči nejméně střední odborné vzdělání s výučním listem v oborech nebo se studijním zaměřením na pečovatelské služby, práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelskou práci nebo nejméně střední vzdělání s výučním listem a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditačního kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu46) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel,
 2. pro základní výchovnou nepedagogickou činnost střední odborné vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na pečovatelské služby nebo sociální služby, práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelskou práci, předškolní a mimoškolní pedagogiku, pedagogiku volného času, vychovatelství, vychovatelství pro ústavy sociální péče, výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, pedagogiku specifických činností ve volném čase, pedagogické lyceum, pedagogiku – vychovatelství, pedagogiku nebo nejméně střední vzdělání s výučním listem a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu73) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ergoterapeut nebo ve studijních zaměřeních uvedených v písmenu c),

 

V sociálních službách dále vykonávají odbornou činnost a přímo poskytují sociální služby:

 1. manželští a rodinní poradci,
 2. sociální pedagogové,
 3. právníci,
 4. psychologové,
 5. psychoterapeuti,
 6. pastorační pracovníci (kaplani),
 7. tlumočníci českého znakového jazyka,
 8. přepisovatelé pro neslyšící uživatele českého jazyka,
 9. jiní odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.

Novelou bude řešeno i jejich vzdělávání a odborná způsobilost.

STAHUJTE další zajímavé informace ZDE >>

Komentáře
 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie