Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest - webinář

TERMÍNY:

on-line 21.3.2024;

on-line 14.6.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2022/0758-SP/VP pod názvem: Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci)
MPSV on-line: A2022/0758-SP/VP pod názvem: Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci)
MV prezenčně AK/PV-476/2018 a AK/VE-262/2018 pod názvem: Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
MV on-line AK/PV-605/2021 a AK/VE-366/2021 pod názvem: Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest - webinář
ANOTACEVelmi často dochází k nucení sociálně-právní pomoci osobám, které nežijí život podle obecně platných pravidel slušného chování. Je ale třeba rozlišit, kdy jde o pomoc vítanou, potřebnou a je povinností sociálních pracovníků (i rodiny) pomoc poskytnout, a kdy jde pouze o naplnění očekávání společnosti a pomoc je vlastně omezením člověka. Je těžké ustát rozdílnosti osob, kterým bychom mohli pomoci, ale pomoc je odmítána. Jsou případy, kdy je třeba zasáhnout/pomoci, protože osoba už to sama nezvládne, ale je třeba tyto situace s jistotou rozlišit od nucení pomoci pod vlivem nespokojeného okolí osoby. V této oblasti má každý svoji roli – rodina, sociální pracovník na obci, v sociální službě, zástupce obce, případně opatrovník. Každý ji má trochu jinou a je třeba vymezit jednotlivé povinnosti a kompetence. Kdy a jak zasáhnout? Kdy „vnutit“ pomoc? A kdy naopak nikdo pomoc neposkytuje a rozhodně bychom měli pomáhat. Opatrovnictví dospělých se velmi často přizpůsobuje potřebě okolí (spořádaní občané si stěžují, narušuje se společenské soužití, rodina vytváří tlak k „uklizení“ nemocného). Jak rozlišit situace, kdy jde o ochranu nemocného a kdy o ochranu okolí. Jaké nástroje kdy použít? Jak si použití obhájit? Kdo bude odpovídat za pomoc či zkázu? Jak specifické je opatrovnictví v rukách starosty, který má na mysli nejen blaho občana, ale také celé obce? Co je a co není opatrovnictví? Co je a co není sociální práce?
CÍLAbsolvent by měl být schopen rozlišit tíživost sociálně-právní situace osoby, která ohrožuje sama sebe a případně i své okolí. Měl by získat přehled o rozdílnostech situací a jednotlivých postupech. Měl by být schopen určit kompetence pomáhajících profesí. Co je v pravomoci obce, co v pravomoci sociální služby, rodiny, zástupce, opatrovníka, kdy musí zasáhnout složky záchranného systému, jaká je vzájemná kooperace a jak jí docílit. Tyto své postupy by díky logice, právu a příkladům měl být schopen nejen identifikovat, provést, ale i obhájit jejich provedení, což bohužel vzhledem ke společenské (laické) neznalosti je velmi složité.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Smysl a účel podpory - kdy je vhodné nechat osobu žít svůj život, i když to není podle hodnot společnosti - kdy zajistí pomoc zastoupení členem domácnosti nebo podpůrcovství namísto opatrovnictví? - kdy užít opatrovnictví, kdy by stačila pouze sociální práce - povinnosti pracovníků v sociální službě a na obci napomáhat osobám, které nejsou schopny si ochranu samy zajistit (kdo má povinnost podávat návrh/podnět na soud) - rozdíl mezi omezenou svéprávností a neochotou žít "běžně" (bezdomovectví, agrese, rušení veřejného pořádku, dluhy) - možná pomoc u osob, které omezení svéprávnosti cítí jako útok (je opatrovnictví opravdu nutné u dlužníků a bezdomovců, jak jim jinak účinně pomoci)
Praxe při omezování svéprávnosti - kdy je účelné ustanovení opatrovníka - kdy je účelné omezení svéprávnosti - v kterých případech není nutné omezení svéprávnosti - jaká je role sociálního pracovníka na obci před zahájením řízení, kdy je povinen tento pracovník situaci řešit - jaká je role sociálního pracovníka v sociální službě před zahájením řízení, kdy je povinen tento pracovník situaci řešit - role a využití záchranného systému (112; 150, 155, 158)
Kdy je omezení svéprávnosti funkční a má smysl - řízení zpravidla vyvolává rodina nebo sociální pracovník, jak má situaci správně hodnotit? - možnosti omezit/neomezit svéprávnost - faktické omezení svéprávnosti - soudem nařízené omezení svéprávnosti - opatrovník pro provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správy majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě - opatrovník k ochraně zájmů osoby, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem - opatrovník na návrh osoby, jíž působí zdravotní stav při správě svého jmění nebo při hájení svých práv obtíže - jak napsat správný návrh/podnět na soud, aby bylo dosaženo nejlepšího řešení pro člověka; kdo má povinnost ho napsat
Výkon opatrovnictví a sociální práce - hranice mezi sociální prací a opatrovnictvím - spolupráce mezi opatrovníkem, sociálním pracovníkem na obci, sociální službou a rodinou - vzájemná provázanost opatrovnictví a sociálních služeb – kdo za co odpovídá, jaké mají vzájemné práva a povinnosti - pomoc ze strany sociálních pracovníků při vymáhání práv duševně postižených (pokud není opatrovník)
Starosta a opatrovnictví - osoby mají vždy místní příslušnost a pomoci se obec nemůže zbavit - rozdíl v péči o běžné občany a o opatrovance z úředníků na obci a z pozice starosty, který vykonává opatrovnictví - starosta není sociální pracovník, co vše musí dělat sám a co může delegovat - jaká je role úředníka sociálního odboru při pomoci na obci (pomoc v rámci sociální práce)
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.