Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních - webinář

TERMÍNY:

on-line 19.9.2024;

on-line 10.1.2025

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2022/0757-SP/PC/PP/VP pod názvem: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví
MPSV on-line: A2022/0757-SP/PC/PP/VP pod názvem: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví
MV prezenčně AK/PV-477/2018 a AK/VE-263/2018 pod názvem: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MV on-line AK/PV-609/2021 a AK/VE-370/2021 pod názvem: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních - webinář
ANOTACEV rámci sociální práce a opatrovnictví se často setkáváme s osobami, které již nezvládají rozhodovat kvalifikovaně o svém zdravotním stavu. Nejsou schopny dovodit, co by pro ně bylo, a nebylo vhodné. Nedokáží samostatně podstoupit léčbu a to buď pro naprosto neorientovaný náhled na svoji situaci (např. v pokročilém stádiu demence) anebo pro svůj těžký hendikep, který jim neumožňuje si říci o pomoc (např. schizofrenie). Nezřídka se setkáváme také s osobami, které pro svoji nemoc a život třeba na okraji společnosti, nejsou schopni získat lékařské ošetření na potřebné úrovni. S celou škálou řešení situací ve zdravotnictví musí pomáhat osoby z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, pracovníci obcí, opatrovníci). Pokud je ale povinností pomáhat, je třeba také znát jednotlivá práva svá i pacientů, i ošetřujících lékařů. Je třeba znát nejen práva, ale i povinnosti. Lékaři ale nejsou právníci a někdy nedokáží své postupy, po právu, zdůvodnit a vzniká tak mnoho otázek. Ve společnosti není všeobecně známo, kdo bude rozhodovat u osob, které jsou omezeny v jednání o svém zdravotním stavu. Často dochází k ošetření bez náležitých podkladů anebo v ohrožujících situacích k ošetření nedojde (ošetření je odmítáno). Pokud neznáme práva a povinnosti, neznáme své možnosti a nevíme, kdo nám může ve slabé chvíli pomoci své práva vymáhat a plnit naše povinnosti, dochází k častým nedorozuměním, nepochopením a dokonce až k nezákonným postupům.
CÍLAbsolvent by měl zvládnout rozlišit situace, kdy si osoba může za sebe ve zdravotnictví jednat, a co by mohla podepsat, a to na základě odhadnutí sociálních dovedností osoby. Absolvent by také měl být schopen určit svoji roli a objem své nápomoci osobě (rada, doprovod, podpora k vymožení práv, pomoc osobě v obhajobě jejich práv). V rámci doprovodů do zdravotnického zařízení by měl být absolvent (z pozice sociální práce i opatrovnictví) schopen účinně hájit práva slabší doprovázené osoby proti občasně neznalým pracovníkům zdravotnických služeb.
PROGRAMÚvod – představení lektorky, uvedení programu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury.
Povinnosti lékaře – povinnost zásahu/pomoci; povinnost poučit; život zachraňující úkony; povinnosti lékařů ošetřit poučenou osobu; povinnost poučit jiného, když není poučení schopen přijmout pacient (pacient s doprovodem, bez doprovodu, ve službě, bez služby, s opatrovníkem, bez opatrovníka); ošetření proti vůli; ošetření bez poučení; trestní odpovědnost lékaře.
Práva a povinnosti pacienta – informační právo a povinnost; právo na důvěrníka, přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb; právo na revizní posudek; povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky, řídit se vnitřním řádem; povinnost úhrady nehrazených služeb, byly-li poskytnuty se souhlasem; role opatrovníka při vymáhání práv a plnění povinností opatrovancem/pacientem.
Poskytnutí informovaného souhlasu a vlastní rozhodnutí o zákroku – kdo má právo za sebe jednat, i když ošetření nerozumí; poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta; kdo má právo poskytnout souhlas se zákrokem za duševně postiženou osobu; koho může pracovník ze zdravotnického zařízení žádat o podpisy souhlasů (samotného pacienta, když rozumí/nerozumí, sociální službu, opatrovníka, rodinu); rozdílný přístup u osob s opatrovníkem a bez opatrovníka.
Role opatrovníka, sociálního pracovníka, rodiny – postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu; role sociálního pracovníka při doprovodu uživatele do zdravotnického zařízení, zdravotnickém ošetření; pravomoci a povinnosti opatrovníka; doprovod do zdravotnického zařízení je sociální prací nebo povinností opatrovníka; odpovědnost za „špatně“ udělený souhlas (kdo je „žalobcem“, kdo je „obžalovaným“, kdo a proti komu řízení vyvolává, kdo zastupuje), kolize mezi opatrovníkem a pacientem/opatrovancem.
Poskytování informací – sociální služba a sdělování informací ze zdravotnické oblasti zjištěných při výkonu sociální práce; může pracovník zdravotnického zařízení užít osobní údaje pacienta ke komunikaci se třetí osobou (např. při podání žádosti do služby za pacienta); sdělování osobních a citlivých údajů (sociálnímu pracovníkovi); nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce, pacienta a dalších osob); podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám.
Nedobrovolná hospitalizace a poskytování zdravotnických služeb bez souhlasu, proti vůli – postavení pacienta; povinnosti lékařů; povinnosti opatrovníka; rozsah oprávnění lékaře provést zákrok, ošetření, hospitalizaci; řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotním ústavu.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde a nebudou zodpovězeny v průběhu vzdělávacího programu.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.