ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY, UPOZORNĚNÍ...

Nová působnost posudkového u posuzování invalidity dle § 8 zák. č. 582/1991 Sb.

K posuzování zdravotního stavu je nově místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, u níž byla podána žádost o přiznání invalidního důchodu nebo o změnu stupně invalidity nebo která sepsala tuto žádost.

Tři návrhy na zvýšení příspěvku na péči

Tři návrhy na zvýšení příspěvku na péči

Nově není nutné potvrzovat od zaměstnavatele výši příjmů, ÚP si potvrzení sám vyžádá, pokud uvedeme Název, adresu a IČO organizace

Nově není nutné potvrzovat od zaměstnavatele výši příjmů, ÚP si potvrzení sám vyžádá, pokud uvedeme Název, adresu a IČO organizace

Normativní náklady na bydlení se snižují v části na saturaci zvýšených cen energií

Odebrání položky navýšení v souvislosti s cenami energií (1 400-2 800 Kč) bude mít vliv na snížení příspěvku a doplatku na bydlení pro osoby mající náklady vyšší než normativ; dále se snižuje nezabavitelné minimum při exekucích, neboť tam se započítávalo toto zvýšení také.

Zvýšení rodičovského příspěvku, zkrácení doby čerpání

Zvýšení „cílové částky“ rodičovského příspěvku ze 300 000 Kč -> 350 000 Kč

Odvody DPP, zvýšení limitu 10 000 Kč pro DPP (od 1.7.2024 zák. č. 187/2006 Sb.)

ze všech zaměstnání vykonávaných na základě dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů, nebo ze všech zaměstnání vykonávaných na základě dohody o provedení práce u různých zaměstnavatelů v kalendářním měsíci 40 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů

ZMĚNA DATA VÝPLATY DŮCHODU (zák. č. 582/1991 Sb.)

Plátce důchodů může do 31. května 2025 provést hromadné změny termínů splatnosti důchodů tak, aby termín splatnosti spadal do období od prvního do čtrnáctého dne kalendářního měsíce

MOŽNOST POŽÁDAT O ZMĚNU DATA PŘIZNÁNÍ ANEBO VÝPLATY (zák. č. 582/1991 Sb.)

Žadatel o přiznání dávky důchodového pojištění může do vydání rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení prvního stupně dodatečně změnit datum přiznání dávky nebo její výplaty; dodatečnou změnu data přiznání dávky nebo její výplaty žadatel učiní formou sdělení orgánu sociálního zabezpečení, který je při rozhodování o přiznání dávky důchodového pojištění nebo její výplatě tímto datem vázán.

Příspěvek na bydlení – dokládání jen 2× ročně (nebo do 15. následujícího čtvrtletí)

CHRÁNĚNÝ ÚČET od 1.7.2021

Od 1.7.2021 (odložená účinnost z 1.4.) BUDE možné zřídit CHRÁNĚNÝ ÚČET PRO DLUŽNÍKY (bezpoplatkový) a bude zvýšeno nezabavitelné minimum na trojnásobek ŽMJ při jednorázovém výběru z obstaveného účtu – dosud je dvojnásobek. Jde o novelu OSŘ: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=986

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie