Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) - webinář

TERMÍNY:

on-line 2.11.2023 a 4.10.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2021/0628-SP/VP pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MPSV on-line: A2021/0980-SP/VP pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MV prezenčně AK/PV-475/2021 a AK/VE-270/2021 pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MV on-line AK/PV-477/2021 a AK/VE-272/2021 pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) - webinář
ANOTACESmlouvy o poskytování sociální služby představují dohodu mezi poskytovatelem sociální služby na straně jedné a jejím uživatelem na straně druhé. Uživatel ani poskytovatel však textu zpravidla dobře nerozumí, raději používají formulářový typ a spoléhají na původní zpracování smlouvy. Uživatel je často zastoupen (opatrovníkem, obcí či zmocněncem) a některá ujednání, která jej ve smlouvě zavazují, jsou pro něj nevykonatelná. Smlouvu provází mnoho dalších dokumentů, aby služby naplnily literu zákona a těmto dokumentům mají rozumět všechny smluvní strany. V zájmu kvalitního a bezproblémového budoucího vztahu je proto vhodné, aby poskytovatel služby, resp. jeho pověřený pracovník dokázal chápat a využít smlouvu k řešení těžké životní situace klienta a současně chápal a dokázal vysvětlit uživateli podstatu související dokumentace. K tomuto postupu je však nezbytné, aby poskytovatel disponoval základními právními znalostmi, aby byl seznámen s pravidly pro uzavírání smlouvy a s jejími základními náležitostmi. Poskytovatel a případně sociální pracovník vykonávající sociální práci na obci s rozšířenou působností by měl vědět, jak zpracovat a chápat dokumenty: dohoda s opatrovníkem, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, rozhodnutí o plnění vyživovací povinnosti, dodatky, povinnost mlčenlivosti (s ohledem na informování dalších osob blízkých uživateli), ochrana osobních údajů, udělování souhlasů atd. Je třeba, aby poskytovatel věděl, jak jednat/podepisovat jednotlivé dokumenty i v době, kdy toho uživatel není sám (bez zastoupení) schopen.
CÍLÚčastník získá orientaci v procesu práce se smlouvou a navazujícími dokumenty. Účastník bude schopen v rámci smluvního práva v sociálních službách aktivně navrhovat dohody a vyjednávat o jejich obsahu, jak s nadřízeným, tak i s uživatelem či se zástupcem uživatele. Účastník získá přehled o náležitostech smluv/dohod, o pravidlech, která by měla být při uzavírání dodržena a dokáže s dokumenty pracovat stejně dobře, jako se smlouvou o poskytování sociálních služeb. Účastník programu si osvojí základní nezbytné termíny, jako je smlouva, dohoda, smluvní strany, kdo je ze smlouvy/dohody zavázán a proč (vč. právního podkladu, zda může být zavázán), možný právní obsah, dodatek, příloha (která je, a která není nedílnou součástí smlouvy). Účastník je schopen posoudit, kdo a kdy může smlouvu/dohodu řádně podepsat, měnit a případně ji i vypovědět.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Strany oprávněné uzavírat smlouvu – Kdo a za jakých okolností může smlouvu podepsat (kompetence osoby, opatrovníka, zástupce, zmocněnce, obce), jak se jedná s osobami omezenými ve svéprávnosti, s těmi, co nám nerozumí a s těmi, co nesouhlasí s poskytováním služby, platnost plných mocí.
Dohoda mezi poskytovatelem sociální služby a opatrovníkem – Smluvní strany, právní postavení smluvních stran, doporučený obsah, úskalí, pravidla, změny, důsledky.
Zástupčí smlouva při poskytování sociální služby – Může služba suplovat/zastupovat opatrovníka v právních záležitostech uživatele/opatrovance? Vymezení kompetencí, právní postavení smluvních stran, doporučený obsah, úskalí, pravidla, změny, důsledky.
Dohoda o spoluúčasti na úhradě sociální služby – S kým lze a nelze dohodu uzavřít? Jak má fungovat? Vymezení kompetencí, právní postavení smluvních stran, doporučený obsah, úskalí, pravidla, změny, důsledky.
Snížená úhrada – Je člověk mající nárok na sníženou úhradu povinen vymáhat své nároky (např. na výživné), žádat o dávky HN? Můžeme si nechat platit z úspor, když sám uživatel chce? Jak zajistit, aby člověk se sníženou úhradou byl aktivní, co se týče svých příjmů?
Výživné – Může v sociálních službách a při opatrovnictví fungovat řešení nedostatku finančních prostředků uplatňováním nároku na výživné? Kdo o tom rozhoduje? Kdo podává návrh? Jak dosáhnout na výživné?
Dodatky – Věčně něco dodatkovat, nebo mít smlouvu na dlouhé roky? Co a jak dodatkovat? Jak změnit celou smlouvu?
Udělování souhlasů a ochrana osobních údajů v sociálních službách – Kdo a s čím může souhlasit, kdy je nutný souhlas písemný, kdy ustní? Jak je to s focením a jak s poučením dle GDPR? Kdo to může podepsat za uživatele, který neví, co se kolem něj děje?
Kontaktní osoby – Mlčenlivost v zákoně o sociálních službách a její prolomení – po právu, když nedostačuje jen uvedení kontaktních osob.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
Samostatný cyklus ke smlouvám
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.