Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele) - webinář

TERMÍNY:

on-line 9.1.2025

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2021/1242-SP/VP pod názvem: ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY OSOB v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)
MPSV on-line: A2021/1237-SP/VP pod názvem: ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY OSOB v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)
MV prezenčně AK/PV-745/2021 a AK/VE-448/2021 pod názvem: Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci - standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)
MV on-line AK/PV-744/2021 a AK/VE-447/2021 pod názvem: Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci - standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele); webinář
ANOTACEOsoby, které jsou klienty sociální práce (ať už při provádění sociální práce na obecním úřadu, nebo v sociálních službách) jsou osobami s nižší schopností obhajovat svá vlastní práva samostatně a vymáhat si své nároky. Často jde o osoby s duševním nebo mentálním postižením, vážným tělesných hendikepem, nebo jsou na pomezí chudoby, případně jsou příliš mladé nebo příliš staré. Ačkoliv není možné v sociální práci osoby znevýhodňovat, je třeba jim v co nejvyšší míře nechat zachované jejich kompetence a odpovědnost přiměřeně právě jejich věku, zdravotnímu stavu, schopnostem a vlastnostem. Sociální pracovník má osobu vyvádět z nepříznivé sociální situace a nemá zvyšovat závislost na své osobě nebo na službě, kterou poskytuje. Toto lze činit respektujícími metodami a s plnou znalostí základních práv a svobod. Je to právě sociální pracovník, který má být na výši a zvládnout kombinovat metody sociální práce vedoucí k naplňování stanovovaných cílů, které podporují osobu (klienta) sociální práce. Bohužel často dochází k situacím, kdy bez znalosti práv a povinností, základních práv a svobod, dochází k ještě větší sociální deprivaci. Např. na místo podpory osoby, pracovník za něj věci udělá, a ještě je degradujícím způsobem okomentuje s poukázáním na neschopnost klienta. Zdánlivě to pak vypadá dobře, klient je zaopatřený, ale základní práva klienta byla pošlapána osobou, která měla být erudovaná, citlivá a nejvíc ho měla podporovat. To vše se děje v tichosti, protože klient ve slabším postavení si nedokáže stěžovat a dostává se tak do nežádoucího područí sociální práce.
CÍLTímto vzděláváním si klademe za cíl poukázat na hodnoty sociální práce, na rizikové případy, na možnosti předcházení takovýmto situacím. Vysvětlením, které práva mohou být snadno porušovány a jak vnímat práva osob se snažíme zkvalitnit sociální práci a přístupy v sociální práci. Absolvent programu by měl být schopen věcně analyzovat situaci uživatele, a na základě provedené analýzy a nabytých znalostí nalézt efektivní řešení tíživé situace klienta a nedopouštět se přitom pošlapávání jeho základních práv a svobod. Pokud by k tomuto došlo, měl by být absolvent schopen si toto alespoň uvědomit. Další práce, aby k situacím nedocházelo není jen věcí právní, ale i osobnostní. Do osobnostních kvalit absolventa však nelze tímto vzděláváním jednoduše zasáhnout, proto si toto neklademe za cíl (i když věříme, že ovlivníme alespoň u vedoucích pracovníků výběr kompetentních podřízených).
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Základní zásady a principy – seznámení se s právními podklady (především ústavními zákony, Úmluvami a občanským zákoníkem); hodnoty sociální práce, které se v těchto právních podkladech odrážejí (individuální přístup, důstojnost, dodržování lidských práv a svobod, respektování svobodné vůle, rovnosti a partnerství, názornost, flexibilita, přiměřená podpora, ochrana před diskriminací atd.).
Kazuistika – kde a kdy může docházet při poskytování služby/sociální práce k porušení práv klientů, konkrétní příklady.
Odpovědnost sociálního pracovníka – pokud dochází k porušování práv klienta, kdo a jak je za takovou situaci zodpovědný, jaká je s tím spojená možná náhrada škody a kdo ji má vymáhat. Které orgány a osoby jsou oprávněny provádět kontrolu, situaci vyhodnocovat a vymáhat nápravu?
Vnitřní pravidla – případy porušování práv klienta při stanovování vnitřních pravidel ve službě. Jak je to s alkoholem, kouřením, sexualitou, přestupkovým a trestním jednáním klienta a jaké další podmínky můžeme v rámci sociální práce řešit, omezovat, vymáhat plnění atd.?
Komunikace a konfliktní situace – z pohledu uživatele ve službě, klienta sociální práce, sociálního pracovníka, sociálního pracovníka v sociálních službách, opatrovníka.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.