Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka (pro neprávníky)

TERMÍNY:

on-line 14.10.2022

on-line 1.11.2022

on-line 22.11.2022

on-line 8.12.2022

on-line 5.10.2023

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně: A2018/0741-SP/VP pod názvem: Odpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky; NAVÍC TAKÉ: A2019/0279-SP/PC/PP/VP pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky)
MPSV on-line: --V PŘÍPRAVĚ-- pod názvem: Odpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky; NAVÍC TAKÉ: A2021/0984-SP/PC/PP/VP pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky)
MV prezenčně: AK/PV-480/2018 a AK/VE-266/2018 pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
MV on-line: AK/PV-603/2021 a AK/VE-364/2021 pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) - webinář; NAVÍC TAKÉ: AK/PV-480/2021 a AK/VE-275/2021 pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky) - webinář
ANOTACEKaždý (ať zaměstnanec nebo zaměstnavatel, sociální pracovník, opatrovník) by měl svoji činnost vykonávat zodpovědně. Bohužel se ale, i přes veškerou snahu, může stát, že vznikne nějaká škoda, bude zde nějaké nevhodné chování, objeví se problém v práci s klientem atd. Kdo a za co bude odpovědný? Je nějaká možnost zodpovědný nebýt? V jakých případech? Jak se na danou problematiku dívá soudní praxe? V rámci sociální práce i opatrovnictví na obci pracujeme s uživateli a opatrovanci, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti. Na obci je nutné často předcházet situacím i u osob, které ještě nemají soudní omezení, ale již mají zásadní problémy. Mnohdy toto omezení může člověka limitovat a je potřeba rozeznat situace, kdy má a kdy nemá postižení člověka vliv na jeho odpovědnost za škodu. Pokud odpovědnost vznikne, je třeba vědět, co s tím, jak v takových případech škodu nárokovat a kdo ji uhradí, když na to osoba nemá.
CÍLÚčastník programu získá základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň se bude orientovat v rozsahu a způsobu zavinění a také v oblasti náhrady škody. Bude schopen rozeznat rizika a případně bude schopen pomoci vymáhat klientům nebo opatrovancům jejich nároky (případně bude vědět, kam se obrátit o pomoc).
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Základní pojmy - škoda, zavinění, nedbalost, porušení povinnosti, příčinná souvislost - vliv zdravotního postižení a omezení svéprávnosti na odpovědnost za škodu - promlčení.
Dohled nad osobou zdravotně postiženou, případně omezenou ve svéprávnosti - povinnost dohledu z pohledu sociálního pracovníka na obci - povinnost dohledu z pohledu opatrovníka - povinnosti, které mohou být porušeny v sociálních službách, a které musí opatrovník pro ochranu svého opatrovance odhalit - když necháme závislou osobu, případně omezenou ve svéprávnosti bez dohledu, bez pomoci - když vezmeme závislou osobu, případně omezenou ve svéprávnosti do služebního vozidla - když se osobě stane něco v sociální službě - když osoba něco provede v sociální službě - když se osobě stane něco venku (např. při bezdomovectví) - když osoba něco provede venku/ve vlastní domácnosti - když bude osoba zneužita - ochrana slabší strany - pozice opatrovníka při nápravě stavu; přebírá při umístění do sociální služby povinnosti sociální pracovník.
Pracovněprávní odpovědnost – odpovědnost za škodu - obecná odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, zvláštní druhy odpovědnosti (vč. odpovědnosti za svěřené prostředky), odpovědnost ve věcech opatrovnických - obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost při odvracení škody, odpovědnost na odložených věcech, odpovědnost ve věcech opatrovnických, pracovní úrazy/nemoci z povolání.
Zvláštní odpovědnost opatrovance nebo osoby bez omezení za škodu v sociálních službách a sociálních služeb vůči těmto osobám - co se může z občansko-právní, pracovně-právní a trestně-právní oblasti stát právě v sociálních službách - jaká odpovědnost vyplývá přímo ze zákona o sociálních službách (mlčenlivost, evidence, hlášení atd.).
Specifika odpovědnosti - sociálního pracovníka na obci, veřejného opatrovníka.
Náhrada škody - dle občanského práva i dle zákoníku práce - jak a v jakém rozsahu se hradí a vymáhá škoda na zdraví a na majetku, případně další škoda.
Trestněprávní odpovědnost / přestupky - co hrozí při výkonu opatrovnictví - možnosti neodpovídání za škodu: výkon práva, svépomoc, nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, přípustné riziko. - jak se vyvinit, zprostit odpovědnosti (exkulpace, liberace, nedostatek věku, jednání v duševní poruše).
Další odpovědnostní vztahy - náhrada škody při průtazích v řízení, vzory podání - odpovědnost právnických osob, pojištění odpovědnosti.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
ZÁKLADNÍ CENA1 550 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud jsou objednány alespoň 4 akreditované vzdělávací programy z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 395 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.