Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a opatrovníka (pro neprávníky) - webinář

TERMÍNY:

on-line 3.10.2024; 

on-line 21.3.2025

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně: A2022/0761-SP/PC/PP/VP pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky); NAVÍC TAKÉ: A2019/0279-SP/PC/PP/VP pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky)
MPSV on-line: A2022/0761-SP/PC/PP/VP pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky); NAVÍC TAKÉ: A2021/0984-SP/PC/PP/VP pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky)
MV prezenčně: AK/PV-480/2018 a AK/VE-266/2018 pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
MV on-line: AK/PV-603/2021 a AK/VE-364/2021 pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) - webinář; NAVÍC TAKÉ: AK/PV-480/2021 a AK/VE-275/2021 pod názvem: Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky) - webinář
ANOTACEKaždý (ať zaměstnanec nebo zaměstnavatel, sociální pracovník, opatrovník) by měl svoji činnost vykonávat zodpovědně. Bohužel se ale, i přes veškerou snahu, může stát, že vznikne nějaká škoda, bude zde nějaké nevhodné chování, objeví se problém v práci s klientem atd. Kdo a za co bude odpovědný? Je nějaká možnost zodpovědný nebýt? V jakých případech? Jak se na danou problematiku dívá soudní praxe? V rámci sociální práce i opatrovnictví na obci pracujeme s uživateli a opatrovanci, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti. Na obci je nutné často předcházet situacím i u osob, které ještě nemají soudní omezení, ale již mají zásadní problémy. Mnohdy toto omezení může člověka limitovat a je potřeba rozeznat situace, kdy má a kdy nemá postižení člověka vliv na jeho odpovědnost za škodu. Pokud odpovědnost vznikne, je třeba vědět, co s tím, jak v takových případech škodu nárokovat a kdo ji uhradí, když na to osoba nemá.
CÍLÚčastník programu získá základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň se bude orientovat v rozsahu a způsobu zavinění a také v oblasti náhrady škody. Bude schopen rozeznat rizika a případně bude schopen pomoci vymáhat klientům nebo opatrovancům jejich nároky (případně bude vědět, kam se obrátit o pomoc).
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Základní pojmy - škoda, zavinění, nedbalost, porušení povinnosti, příčinná souvislost - vliv zdravotního postižení a omezení svéprávnosti na odpovědnost za škodu - promlčení.
Dohled nad osobou zdravotně postiženou, případně omezenou ve svéprávnosti - povinnost dohledu z pohledu sociálního pracovníka na obci - povinnost dohledu z pohledu opatrovníka - povinnosti, které mohou být porušeny v sociálních službách, a které musí opatrovník pro ochranu svého opatrovance odhalit - když necháme závislou osobu, případně omezenou ve svéprávnosti bez dohledu, bez pomoci - když vezmeme závislou osobu, případně omezenou ve svéprávnosti do služebního vozidla - když se osobě stane něco v sociální službě - když osoba něco provede v sociální službě - když se osobě stane něco venku (např. při bezdomovectví) - když osoba něco provede venku/ve vlastní domácnosti - když bude osoba zneužita - ochrana slabší strany - pozice opatrovníka při nápravě stavu; přebírá při umístění do sociální služby povinnosti sociální pracovník.
Pracovněprávní odpovědnost – odpovědnost za škodu - obecná odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, zvláštní druhy odpovědnosti (vč. odpovědnosti za svěřené prostředky), odpovědnost ve věcech opatrovnických - obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost při odvracení škody, odpovědnost na odložených věcech, odpovědnost ve věcech opatrovnických, pracovní úrazy/nemoci z povolání.
Zvláštní odpovědnost opatrovance nebo osoby bez omezení za škodu v sociálních službách a sociálních služeb vůči těmto osobám - co se může z občansko-právní, pracovně-právní a trestně-právní oblasti stát právě v sociálních službách - jaká odpovědnost vyplývá přímo ze zákona o sociálních službách (mlčenlivost, evidence, hlášení atd.).
Specifika odpovědnosti - sociálního pracovníka na obci, veřejného opatrovníka.
Náhrada škody - dle občanského práva i dle zákoníku práce - jak a v jakém rozsahu se hradí a vymáhá škoda na zdraví a na majetku, případně další škoda.
Trestněprávní odpovědnost / přestupky - co hrozí při výkonu opatrovnictví - možnosti neodpovídání za škodu: výkon práva, svépomoc, nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, přípustné riziko. - jak se vyvinit, zprostit odpovědnosti (exkulpace, liberace, nedostatek věku, jednání v duševní poruše).
Další odpovědnostní vztahy - náhrada škody při průtazích v řízení, vzory podání - odpovědnost právnických osob, pojištění odpovědnosti.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.