V roce 2019 realizujeme ve spolupráci s:
- Pardubickým krajem
- Zlínským krajem
- Jihomoravským krajem
cyklus devíti na sebe navazujících přednášek, které komplexněji pojímají opatrovnictví dospělých a to jak z pohledu veřejných opatrovníků, tak sociálních pracovníků ze služeb i obcí.
 
Cyklus probíhá v období roku 2019 - 2021 také v:
- Libereckým kraji
 
Pro cyklus máme akreditaci od MV ČR a MPSV ČR.

MÁTE-LI ZÁJEM O REALIZACI CYKLU

VE VAŠEM KRAJI V ROCE 2020,
máme prostor k realizaci ve dvou krajích,

napište nám.

TÉMATA:

O bližší informace si napište na náš e-mail ... V případě zájmu nám napište také. 

1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-475/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-261/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

NÁPLŇ:

Právní osobnost a svéprávnost

 • věkové hranice pro rozhodování
 • postupné nabývání svéprávnosti
 • vliv zdravotního postižení na svéprávnost
 • nezletilost a zletilost v souvislosti se svéprávností
 • vliv na jednání ve službě, ve zdravotnictví, na úřadu a v běžném životě

Dříve vyslovená přání 

 • předběžné prohlášení (forma uzavření dokumentu, možnost jeho prolomení, využívání soudy atd.)
 • povinnost respektovat tato přání z pohledu sociálních služeb a sociální práce, rodiny, opatrovníků

Nápomoc při rozhodování 

 • způsob vzniku a zániku, vzor
 • pravomoci a povinnosti, konflikt zájmů
 • role podpůrce v rámci detenčního řízení a v rámci řešení neplatnosti právního jednání
 • řízení o nápomoci při rozhodování
 • výhody a nevýhody v praxi, praktické využití v sociálních službách a při sociální práci

Zastoupení členem v domácnosti 

 • kdo může být zástupcem, pravomoci a povinnosti zástupce
 • způsob uzavírání, vzor
 • ukončení funkce
 • řízení o zastoupení členem domácnosti
 • výhody a nevýhody v praxi, praktické využití v sociálních službách a při sociální práci

Opatrovnictví

 • druhy opatrovnictví, s omezením svéprávnosti / bez omezení / pro akutní záležitost / pro správu jmění,
 • výběr opatrovníka
 • vznik a zánik funkce opatrovníka, přechod opatrovnictví při smrti opatrovníka
 • povinnosti opatrovníka vůči opatrovanci
 • kontrola opatrovníka (i veřejného)
 • zpráva o opatrovanci, vzor

Řízení o omezení svéprávnosti 

 • zahájení řízení, účastníci, důkazy, opravné prostředky

Možnosti rozhodování za opatrovance 

 • běžné úkony a samostatné jednání opatrovance
 • postavení opatrovance vůči opatrovníkovi, má přednost „normální“ řešení nebo řešení, které by si běžně zvolil opatrovanec, kdyby jím nebyl
 • samostatné jednání opatrovníka po vůli opatrovance / proti vůli opatrovance / bez možnosti zjistit vůli opatrovance, řešení případné kolize 
 • kam až sahá povinnost hájit oprávněné zájmy opatrovance a plnit jeho přání

Opatrovnická rada 

 • vznik, funkce a pravomoci opatrovnické rady
 • nesouhlas s volbou členů opatrovnické rady
 • nesouhlas s rozhodnutím opatrovnické rady
 • souhlas s neběžným právním jednáním
 • praktické využití rady pro potřeby sociální práce a opatrovnictví (kdy nám rada může dobře posloužit)

Jiné možnosti ochrany a podpory osoby se zdravotním postižením než omezení svéprávnosti 

 • možnosti bezplatné právní pomoci
 • možnosti sociální pomoci a podpory
 • další možnosti

2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-476/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-262/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR pod názvem:

Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)

 • A2019/0278-SP/VP

NÁPLŇ:

Smysl a účel podpory

 • kdy je vhodné nechat osobu žít svůj život, i když to není podle hodnot společnosti
 • kdy zajistí pomoc zastoupení členem domácnosti nebo podpůrcovství namísto opatrovnictví?
 • kdy užít opatrovnictví, kdy by stačila pouze sociální práce
 • povinnosti pracovníků v sociální službě a na obci napomáhat osobám, které nejsou schopny si ochranu samy zajistit (kdo má povinnost podávat návrh/podnět na soud)
 • rozdíl mezi omezenou svéprávností a neochotou žít "běžně" (bezdomovectví, agrese, rušení veřejného pořádku, dluhy)
 • možná pomoc u osob, které omezení svéprávnosti cítí jako útok (je opatrovnictví opravdu nutné u dlužníků a bezdomovců, jak jim jinak účinně pomoci)

Praxe při omezování svéprávnosti

 • kdy je účelné ustanovení opatrovníka
 • kdy je účelné omezení svéprávnosti
 • v kterých případech není nutné omezení svéprávnosti
 • jaká je role sociálního pracovníka na obci před zahájením řízení, kdy je povinen tento pracovník situaci řešit
 • jaká je role sociálního pracovníka v sociální službě před zahájením řízení, kdy je povinen tento pracovník situaci řešit
 • role a využití záchranného systému (112; 150, 155, 158)

Kdy je omezení svéprávnosti funkční a má smysl

 • řízení zpravidla vyvolává rodina nebo sociální pracovník, jak má situaci správně hodnotit?
 • možnosti omezit/neomezit svéprávnost
 • faktické omezení svéprávnosti
 • soudem nařízené omezení svéprávnosti
 • opatrovník pro provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správy majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě
 • opatrovník k ochraně zájmů osoby, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem
 • opatrovník na návrh osoby, jíž působí zdravotní stav při správě svého jmění nebo při hájení svých práv obtíže
 • jak napsat správný návrh/podnět na soud, aby bylo dosaženo nejlepšího řešení pro člověka; kdo má povinnost ho napsat

Výkon opatrovnictví a sociální práce

 • hranice mezi sociální prací a opatrovnictvím
 • spolupráce mezi opatrovníkem, sociálním pracovníkem na obci, sociální službou a rodinou
 • vzájemná provázanost opatrovnictví a sociálních služeb – kdo za co odpovídá, jaké mají vzájemné práva a povinnosti
 • pomoc ze strany sociálních pracovníků při vymáhání práv duševně postižených (pokud není opatrovník)

Starosta a opatrovnictví 

 • osoby mají vždy místní příslušnost a pomoci se obec nemůže zbavit
 • rozdíl v péči o běžné občany a o opatrovance z úředníků na obci a z pozice starosty, který vykonává opatrovnictví
 • starosta není sociální pracovník, co vše musí dělat sám a co může delegovat 
 • jaká je role úředníka sociálního odboru při pomoci na obci (pomoc v rámci sociální práce)

3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-478/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-264/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2019/0281-SP/VP

NÁPLŇ:

Základní rozlišení možností a druhů podpory

 • rady, pomoc, plná moc
 • sociální práce
 • sociální služby
 • smlouva o podpoře
 • zastoupení členem domácnosti
 • opatrovnictví
 • vzory (návrhů a podnětů)
 • úvaha, co je pro kterou osobu vhodnější, příp. nepoužitelné a proč

Postup, když osoba není schopna sama jednat

 • může osoba, která nechápe, co se s ní děje, vyvolat zájem o službu
 • kdo může za osobu jednat/objednávat službu a vyřešit nástup do služby
 • kdo má povinnost pomoci této osobě podat návrh na opatrovnictví/zastoupení/omezení svéprávnosti
 • kdo a kdy za tuto osobu jedná, a kdo má právo co podepsat
 • jaké jsou pravomoci zmocněnce (na základě „generálních“ plných mocí)
 • kdo je víc (uživatel, zástupce, opatrovník nebo rodina na základě plné moci)
 • rizika zneužití těchto osob
 • rizika ze strany pomáhajících sociálních pracovníků, když jednají podle svého a nikoliv podle přání klienta (které často nelze zjistit)

Sociální služby/práce a právní jednání duševně nemocných

 • plné moci v rukách rodiny a jejich oprávnění (platnost/neplatnost; oprávnění jednat za osobu, která už za sebe není schopna jednat)
 • právo na informace (od sociální služby, od opatrovníka, od rodiny a vzájemně, např. služba vs. rodina)
 • pravomoci obce s rozšířenou působností (při sjednávání mluv, detenci, dodatcích, souhlasech)
 • jednání v nesociální oblasti (exekuce, nájem, telekomunikace) za osobu bez opatrovníka
 • udělování souhlasů

Smlouvy o poskytování sociální služby

 • náležitosti smluv, které by si měl zástupce osoby zkontrolovat
 • dodatky smluv (kdo je kdy rozhodne, podepíše)
 • jednostranné změny ve smlouvách (např. úhrada, rozsah služeb)
 • co když uživatel není schopen dodržovat vnitřní pravidla
 • jaká je role uživatele a jaká opatrovníka uživatele při porušování pravidel ve službě
 • kdy může duševně postižený dostat výpověď a kdy ne, lze výpověď rozporovat
 • co s postiženým po výpovědi
 • co by z praktického hlediska nemělo ve smlouvě chybět, co tam přebývá (náležitosti a vychytávky)
 • schvalování soudem (kdy ano, kdy ne; vzor)

Nahrazují sociální služby opatrovnictví? 

 • ochrana člověka bez opatrovníka před i po vstupu do služby, když sám za sebe není schopen jednat
 • působnost sociálních služeb – v čem pomůžou a v čem už ne 
 • rozhodování o finančních prostředcích uživatele pobytových sociálních služeb
 • zodpovídá se opatrovník sociální službě nebo sociální služba opatrovníkovi
 • výpovědi ze služeb, neprodloužení smluv na dobu určitou u problematických osob/opatrovanců
 • schvalování smluv o poskytování sociální služby opatrovnickým soudem
 • může si opatrovník oddychnout, když opatrovance "uklidí" do služby
 • základní chyby opatrovníků při využití sociálních služeb 
 • základní chyby sociálních služeb při spolupráci s opatrovníky 

4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-484/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-270/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2019/0282-SP/PC/PP/VP

NÁPLŇ:

Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat

 • rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezené ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou

Přijetí do služby bez souhlasu

 • jak jednat s osobou, která službu potřebuje, ale nechce ji využívat
 • jednání při přijetí do sociální služby, kdo za koho, kdy a co ujednává a podepisuje
 • jaké pojistky je nutné učinit z pozice sociální služby, pracovníků obce s rozšířenou působností, opatrovníků, aby nebylo osobě ublíženo
 • kdy je platná smlouva, a kdo si musí odpovědět "detenční" otázky
 • jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO, chci službu"

Detence v sociálních službách – projevení vážně míněného nesouhlasu

 • jak poznat vážně míněný nesouhlas s pobytem ve službě 
 • jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, „pruzení“, odpor, negaci 
 • role opatrovníka a rodiny při projevu nesouhlasu
 • možnosti při projevení nesouhlasu
 • co když osoba nemá po opuštění služby kam jít

Řešení vážně míněného nesouhlasu 

 • rozdíly, když je osoba schopna jednat, když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit, když zde není opatrovník
 • jak může situaci řešit sám opatrovník, případně sám uživatel
 • co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu
 • jak situaci řešit v souladu se zákonem (z pozice sociální služby, pracovníků obce s rozšířenou působností, opatrovníků)
 • jaká je nutná dokumentace, evidence po 1.8.2016 (účinnosti „detenční“ novely), k čemu nám může být užitečná
 • postupy a praxe při řízení bez souhlasu (v sociální službě)

Oznámení soudu, metodika

 • od kdy běží lhůta (službě, soudu)
 • co je podstatou oznámení, jak případ popsat a jak dlouho vést evidenci
 • co a proč se musí oznamovat soudu, a co hrozí, když se soudu neoznámí
 • může se k řízení vyjádřit i někdo jiný, než služba (uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce)
 • dostupná metodika

Trestněprávní rovina

 • může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení trestně stíhán/o
 • jaká je odpovědnost zúčastněných; kontrola ze strany státního zastupitelství

Rozsudek soudu a opatření

 • možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení; jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat; co když nám rozsudek nevyhovuje, můžeme osobu pustit před zařízení a nechat ji tam (umřít, ohrozit zdraví, nepomoci, nedohlížet)
 • příklady z praxe

5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce)

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-479/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-265/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2019/0280-SP/VP

 

NÁPLŇ:

Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem

 • schopnost rozhodovat a jednat
 • jak odhadnout možnou neplatnost jednání
 • zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, „šmejdi“) 

Nakládání s finančními prostředky osoby v rámci sociální služby

 • vedení účtů v sociální službě (depozitní účty ano/ne)
 • rozhodování služby o nákupech a dalších úhradách z uložených prostředků
 • podpora uživatelů služeb v samostatnosti (hranice, rizika, nápomoc, zatížení pracovníků)
 • odpovědnost za škodu při správě majetku
 • řešení finanční situace u osob v opatrovnictví
 • spolupráce služby a opatrovníka
 • vyúčtování správy (je služba povinna se zodpovídat opatrovníkovi nebo soudu)
 • smlouvy mezi službou a opatrovníkem o nakládání s finančními prostředky
 • kdo komu slouží (služba uživateli; služba opatrovníkovi; opatrovník uživateli; opatrovník službě; kde je samostatnost uživatele a hranice nápomoci)

Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem v rámci opatrovnictví

 • samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti/pod opatrovnictvím
 • vedení účtu na obci/na jméno opatrovance (depozitní účty ano/ne)
 • nakládání s částkou nad rámec soudního rozhodnutí (opatrovance mimo sociální službu a u opatrovance ve spolupráci se sociální službou)
 • vydávání prostředků opatrovanci (docházka na úřad oproti podpisu, přidělování prostředků ve službě, platby poskytované přes rodinu, donáška prostředků opatrovanci, nákupy s opatrovancem)
 • rozdíl mezi sociální prací a opatrovnictvím při nákupech pro opatrovance
 • odpovědnost za nehospodárné nákupy, bez účtenek 

Platnost a neplatnost právního jednání

 • učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci / mimo svou pravomoc
 • učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem
 • učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka
 • učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách)
 • pomoc ze strany sociální práce
 • pomoc ze strany opatrovníka
 • pomoc ze strany sociálních služeb

Nekalé praktiky při uzavírání smluv

 • neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů
 • zneužívající ujednání
 • odstoupení od spotřebitelské smlouvy, pomoc při spotřebitelských sporech
 • možnosti bezplatné právní a sociální pomoci

Dokazování neplatnosti před a po omezením svéprávnosti

 • zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů, 
 • možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz
 • postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců, při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka)
 • oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků 
 • doručování
 • bezdůvodné obohacení 

Exekuce

 • správný a nesprávný postup při výkonu či exekuci
 • uvěřitelný a neuvěřitelný dluh, příklady z praxe
 • vznik/neplanost počátečního jednání

6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-477/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-263/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2018/0616-SP/PC/VP

NÁPLŇ:

Povinnosti lékaře 

 • povinnost zásahu/pomoci
 • povinnost poučit
 • život zachraňující úkony
 • povinnosti lékařů ošetřit poučenou osobu 
 • povinnost poučit jiného, když není poučení schopen přijmout pacient (pacient s doprovodem, bez doprovodu, ve službě, bez služby, s opatrovníkem, bez opatrovníka)
 • ošetření proti vůli
 • ošetření bez poučení
 • trestní odpovědnost lékaře

Práva a povinnosti pacienta

 • informační právo a povinnost
 • právo na důvěrníka, přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb
 • právo na revizní posudek
 • povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky, řídit se vnitřním řádem
 • povinnost úhrady nehrazených služeb, byly-li poskytnuty se souhlasem
 • role opatrovníka při vymáhání práv a plnění povinností opatrovancem/pacientem 

Poskytnutí informovaného souhlasu a vlastní rozhodnutí o zákroku 

 • kdo má právo za sebe jednat, i když ošetření nerozumí
 • poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta
 • kdo má právo poskytnout souhlas se zákrokem za duševně postiženou osobu
 • koho může pracovník ze zdravotnického zařízení žádat o podpisy souhlasů (samotného pacienta, když rozumí/nerozumí, sociální službu, opatrovníka, rodinu)
 • rozdílný přístup u osob s opatrovníkem a bez opatrovníka

Role opatrovníka, sociálního pracovníka, rodiny

 • postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu
 • role sociálního pracovníka při doprovodu uživatele do zdravotnického zařízení, zdravotnickém ošetření
 • pravomoci a povinnosti opatrovníka
 • doprovod do zdravotnického zařízení je sociální prací nebo povinností opatrovníka
 • odpovědnost za „špatně“ udělený souhlas (kdo je „žalobcem“, kdo je „obžalovaným“, kdo a proti komu řízení vyvolává, kdo zastupuje)
 • kolize mezi opatrovníkem a pacientem/opatrovancem

Poskytování informací

 • sociální služba a sdělování informací ze zdravotnické oblasti zjištěných při výkonu sociální práce
 • může pracovník zdravotnického zařízení užít osobní údaje pacienta ke komunikaci se třetí osobou (např. při podání žádosti do služby za pacienta)
 • sdělování osobních a citlivých údajů (sociálnímu pracovníkovi) 
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce, pacienta a dalších osob) 
 • podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám

Nedobrovolná hospitalizace a poskytování zdravotnických služeb bez souhlasu, proti vůli

 • postavení pacienta
 • povinnosti lékařů
 • povinnosti opatrovníka
 • rozsah oprávnění lékaře provést zákrok, ošetření, hospitalizaci
 • řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotním ústavu

7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-480/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-266/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2019/0279-SP/PC/PP/VP

NÁPLŇ:

Základní pojmy

 • škoda, zavinění, nedbalost, porušení povinnosti, příčinná souvislost
 • vliv zdravotního postižení a omezení svéprávnosti na odpovědnost za škodu
 • promlčení

Dohled nad osobou zdravotně postiženou, případně omezenou ve svéprávnosti

 • povinnost dohledu z pohledu sociálního pracovníka
 • povinnost dohledu z pohledu opatrovníka
 • když necháme závislou osobu, případně omezenou ve svéprávnosti bez dohledu, bez pomoci 
 • když vezmeme závislou osobu, případně omezenou ve svéprávnosti do služebního vozidla
 • když se osobě stane něco v sociální službě
 • když osoba něco provede v sociální službě
 • když se osobě stane něco venku (např. při bezdomovectví)
 • když osoba něco provede venku/ve vlastní domácnosti 
 • když bude osoba zneužita
 • ochrana slabší strany

Pracovněprávní odpovědnost - odpovědnost za škodu 

 • obecná odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, zvláštní druhy odpovědnosti (vč. odpovědnosti za svěřené prostředky), odpovědnost ve věcech opatrovnických
 • obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost při odvracení škody, odpovědnost na odložených věcech, odpovědnost ve věcech opatrovnických, pracovní úrazy/nemoci z povolání.

Odpovědnost za škodu v sociálních službách

 • co se může z občansko-právní, pracovně-právní a trestně-právní oblasti stát právě v sociálních službách
 • jaká odpovědnost vyplývá přímo ze zákona o sociálních službách (mlčenlivost, evidence, hlášení atd.).

Specifika odpovědnosti 

 • sociálního pracovníka, veřejného opatrovníka, „laického“ opatrovníka, pečující osoby.

Náhrada škody

 • dle občanského práva i dle zákoníku práce
 • jak a v jakém rozsahu se hradí a vymáhá škoda na zdraví a na majetku, případně další škoda 

Trestněprávní odpovědnost / přestupky

 • co hrozí v sociálních službách
 • co hrozí při výkonu opatrovnictví
 • možnosti neodpovídání za škodu: výkon práva, svépomoc, nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, přípustné riziko. 
 • jak se vyvinit, zprostit odpovědnosti (exkulpace, liberace, nedostatek věku, jednání v duševní poruše)

Další odpovědnostní vztahy

 • náhrada škody při průtazích v řízení, vzory podání
 • odpovědnost právnických osob, pojištění odpovědnosti

8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-481/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-267/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2019/0276-SP/VP

NÁPLŇ:

Vymezení legislativního rámce. Vysvětlení pojmů

 • vyjasnění prováděcích vyhlášek pro invalidní důchody/příspěvek na péči/průkazky 
 • základní vysvětlení rozdílu mezi danými dávkami 
 • vysvětlení rozdílu mezi námitkou v řízení, námitkou po skončení řízení, odvoláním

Správní řád

 • seznámení se základními zásadami správního řízení (především zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti) a využitím pro obhajobu nároku (při přiznávání, při opravných prostředcích)
 • doručování a běh lhůt
 • průběh a pravidla jednání
 • náležitosti rozhodnutí a jeho přezkoumatelnost (jak v něm číst, co vyžadovat, co napadat)
 • možnosti opravných prostředků

Základní náležitosti námitky a odvolání (společné pro všechny dávky)

 • náležitosti, příslušnost, oprávněná osoba (žadatel/odvolávající se/zastoupení)
 • tvrdím – dokazuji (forma důkazů, prolomení mlčenlivosti, „esa v rukávě“)
 • předpisy ovlivňující postup správního orgánu

Důchod (především invalidní)

 • doba pojištění a vliv na výši důchodu (i u starobního důchodu)
 • invalidní bez nároku na výplatu – jak to ovlivnit
 • námitkové řízení krok za krokem (posudková kritéria - vliv diagnózy na pracovní schopnost, datum vzniku invalidity, jak dokazovat, co tvrdím, nahlížení do spisu)
 • spolupráce s ošetřujícím lékařem
 • specifika u osob s omezenou svéprávností

Příspěvek na péči

 • odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria - zvládání životních potřeb, podklad v sociálním šetření a v lékařských zprávách, nahlížení do spisu, jaké jsou možné důkazy, k prokázání svého tvrzení, odlišnost od invalidního důchodu)
 • spolupráce s ošetřujícím lékařem
 • specifika u osob s omezenou svéprávností – může vzniknout nárok alespoň na I. stupeň

Průkazka osoby se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky

 • Odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria - diagnózy, nahlížení do spisu, podkladová dokumentace, čím se liší dokazování od řízení u příspěvku na péči a o invalidním důchodu)
 • spolupráce s ošetřujícím lékařem
 • specifika u osob s omezenou svéprávností

Další možné řešení nespokojenosti (ostatní nápravná opatření) - úvod

 • stížnost
 • podjatost
 • nečinnost
 • náhrada škody
 • správní žaloba

Rozdíly a postupy

 • podání žádosti o zvýšení – dojde ke snížení
 • podání odvolání či námitky – při opravném prostředku dojde ke snížení
 • nové skutečnosti v odvolacím či žalobním řízení, zhoršení/zlepšení zdravotního stavu
 • podat novou žádost, nebo se odvolat, nebo podat žalobu
 • zastoupení na základě plné moci nebo procesní opatrovnictví – co o čem svědčí

Povinnosti opatrovníka při vyřizování sociálních dávek

 • kdo bude příjemcem a jak bude s dávkou nakládáno
 • je povinnost podat námitku, odvolat se, případně řešit nárok žalobou
 • kdo pomůže se sepsáním – je to pravomoc opatrovníka nebo sociálního pracovníka

Možnosti dalších sociálních dávek – základní info, na co je a na co není nárok a jak se k tomu jednoduše dostat

 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení 
 • mimořádná okamžitá pomoc

9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností

AKREDITACE MV ČR:

 • AK/PV-483/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-269/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV ČR:

 • A2019/0277-SP/PC/PP/VP

NÁPLŇ:

Občanský průkaz a osobní doklady

 • získání, povinnost držení, prokázání totožnosti
 • ochrana, uložení (z pohledu sociální práce a opatrovnictví)
 • zneužití

Volební právo

 • právo volit
 • právo být volen
 • povinnost zajistit průkaz totožnosti, voličský průkaz (z pohledu sociální práce a opatrovníka)

Manželství a rodičovství

 • antikoncepce (formy aplikace), početí, práva těhotné, určení otcovství
 • rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost
 • právo dítěte vs. právo matky (v rámci výkonu sociální práce a opatrovnictví)
 • manželství kdy ano, kdy ne
 • práva a povinnosti v manželství
 • rozvod
 • společné jmění manželů (zneužití pro tvorbu dluhů bez vědomí druhého, na jméno druhého)

Úmrtí a dědictví

 • právo závěti a odkazu, vydědění
 • právo dědit, výhrada soupisu majetku
 • právo odmítnout dědictví
 • postup opatrovníka a sociální služby po smrti opatrovance
 • pohřeb, náklady a kvalita pohřbu, naplnění přání zemřelého
 • finanční prostředky na účtu sociální služby nebo obce, jak s nimi nakládat (vypravení pohřbu, neoprávněně přijatý důchod – povinnost vrácení)

Spis a výkaznictví

 • náležitosti opatrovnického spisu
 • zpráva opatrovníka k soudu
 • příkazní smlouva v sociálních službách 
 • vykazování služby opatrovníkovi, opatrovník službě
 • povinnost revidování uzavřených smluv před opatrovnictvím, bez nutnosti jejich zrušení a znovuuzavření

Informace, osobní údaje

 • nahlížení do spisu
 • informování rodiny, přátel
 • spolupráce sociální služby a opatrovníka – předávání informací

Povinnosti dalších subjektů

 • musí právník na obci pomáhat s činností pro opatrovance
 • oprávnění účetní při správě opatrovancova jmění

Bydliště

 • změna a schvalování změny
 • bydliště vs. trvalý pobyt
 • práva plynoucí z bydliště (poplatky, osvobození, místní příslušnost pro dávky)

Působnost v opatrovnictví

 • pravidla pověření výkonem veřejného opatrovnictví (podle zájmů opatrovance, bydliště, trvalý pobyt), přání opatrovance a jeho vliv na výběr veřejného opatrovníka
 • přesun veřejného opatrovnictví, veřejnoprávní smlouva

Pravomoci a omezení opatrovníka, opatrovance a sociální služby

 • samostatné jednání opatrovance
 • samostatné jednání opatrovníka 
 • samostatné jednání sociální služby 
 • jednání opatrovníka se souhlasem opatrovnické rady
 • jednání opatrovníka se souhlasem soudu
 • jednání opatrovníka v součinnosti se sociální službou