AUTISMUS A NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1.3.2020 platí novela vyhlášky č. 388/2011 Sb. (č. 57/2020 Sb.), kde je nově definován nárok osob s poruchou autistického spektra:

Nárok na průkaz TP

do 29.2.2020 

  • psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu

od 1.3.2020

  • psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí

Nárok na průkaz ZTP

do 29.2.2020 

  • psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,

od 1.3.2020

  • psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí

Nárok na průkaz ZTP/P

do 29.2.2020 

  • psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

od 1.3.2020

  • psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.
Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie