NOVINKY

Úmluvu si můžete stáhnout zde, český text od strany 32:

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, kterými by se měla řídit péče, nápomoc, podpora a ochrana osob se zdravotním postižením, je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

Tato úmluva byla dne 13. prosince 2006 přijata Valným shromážděním OSN. Následně vstoupila v platnost 3. května 2008. Dne 30. března 2007 byla podepsána Úmluva i jménem České republiky. Dne 28. října 2009 vstoupila v platnost.

Práva osob se zdravotním postižením mají být prosazována, chráněna a zajišťována. Samotné naplnění v praxi ale není vždy jednoduché a samozřejmé.

Přestože díky Úmluvě má být respektována důstojnost, nezávislost a samostatnost osob, v praxi tomu tak často být nemusí. Zvláště rodiny pečující o postižené osoby v domácnosti nebo méně informované zařízení sociálních služeb či opatrovníci, nejsou schopni nebo nemohou dodržet vše, co úmluva garantuje. 

Toto znemožnění může být dáno také tím, že osoby se zdravotním postižením mají být plně a především účinně začleněni do společnosti (což se např. u osob v terminálním stádiu nemoci dělá špatně). Má být respektována odlišnost a různorodost těchto osob, což např. u agresivně projevujících se jedinců, kteří nemají kde jinde bydlet, než v zařízení soc. služeb, není rozhodně snadné (především s ohledem na další spolubydlící osoby). Úmluva garantuje mnoho dalšího...