Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - webinář

TERMÍNY:

on-line 21.6.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční A2022/0751-SP/VP pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
MPSV on-line A2021/0986-SP/VP pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - webinář
MV prezenčně AK/PV-482/2018 a AK/VE-268/2018 pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
MV on-line AK/PV-502/2021 a AK/VE-295/2021 pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - webinář
ANOTACESprávní řízení není jen o podání žádosti, posouzení a postupu v průběhu stanovování nároku. Někdy nemusí řízení probíhat nebo dopadnout ke spokojenosti klienta a klient by měl mít možnost využít opravné prostředky určené pro správní řízení. V rámci sociálních služeb a práce na obci se pracovníci setkávají s takovými klienty, kteří nejsou spokojeni s přiznanými sociálními dávkami. Na tyto instituce se obrací o pomoc. V rámci sociálního poradenství by měl být pracovník sociálních služeb a pracovník sociálního odboru na obci být schopen vysvětlit klientovi posudková kritéria a měl by alespoň základní formou být schopen pomoci s podáním opravných prostředků. Pracovník by měl být schopen klientovi vysvětlit lhůty, působnost, jaký opravný prostředek je možný a jakou formou a s jakými náležitostmi musí být podán. Pracovníci na obci by měli být schopni pomoci sepsat takovéto podání.
CÍLAbsolvent by měl díky absolvovanému kurzu zvládat rozeznat posudková kritéria u jednotlivých dávek. Měl by si ujasnit povinné náležitosti opravných prostředků. Měl by být schopen z podkladů od klienta rozeznat, ve které fázi řízení klient je a jaké má další možnosti (nahlížení do spisu, námitka, odvolání, správní žaloba, stížnost, přezkum, náhrada škody, nová žádost). Absolvent by základním způsobem měl vést klienta, aby byl schopen podat opravný prostředek úplný, s náležitým tvrzením své pravdy a předmětnými důkazy, které se vztahují k posuzované dávce. Měl by být seznámen s procesem dle správního řádu a se základními zásadami správního řízení a také s předpisem, který je příslušný k obhajovanému nároku.
PROGRAMÚvod – představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury.
Vymezení legislativního rámce. Vysvětlení pojmů (v praxi) - vyjasnění prováděcích vyhlášek pro invalidní důchody/příspěvek na péči/průkazky - základní vysvětlení rozdílu mezi danými dávkami - vysvětlení rozdílu mezi námitkou v řízení, námitkou po skončení řízení, odvoláním.
Správní řád v praxi - seznámení se základními zásadami správního řízení (především zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti) a využitím pro obhajobu nároku (při přiznávání, při opravných prostředcích) - doručování a běh lhůt - průběh a pravidla jednání - náležitosti rozhodnutí a jeho přezkoumatelnost (jak v něm číst, co vyžadovat, co napadat) - možnosti opravných prostředků.
Základní náležitosti námitky a odvolání (společné pro všechny dávky) - náležitosti, příslušnost, oprávněná osoba (žadatel/odvolávající se/zastoupení) - tvrdím – dokazuji (forma důkazů, prolomení mlčenlivosti, „esa v rukávě“) - předpisy ovlivňující postup správního orgánu.
Důchod (především invalidní) - doba pojištění a vliv na výši důchodu (i u starobního důchodu) - invalidní bez nároku na výplatu – jak to ovlivnit - námitkové řízení krok za krokem (posudková kritéria – vliv diagnózy na pracovní schopnost, datum vzniku invalidity, jak dokazovat, co tvrdím, nahlížení do spisu) - spolupráce s ošetřujícím lékařem - specifika u osob s omezenou svéprávností.
Příspěvek na péči - odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria – zvládání životních potřeb, podklad v sociálním šetření a v lékařských zprávách, nahlížení do spisu, jaké jsou možné důkazy, k prokázání svého tvrzení, odlišnost od invalidního důchodu) - spolupráce s ošetřujícím lékařem - specifika u osob s omezenou svéprávností – může vzniknout nárok alespoň na I. stupeň.
Průkazka osoby se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky - Odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria – diagnózy, nahlížení do spisu, podkladová dokumentace, čím se liší dokazování od řízení u příspěvku na péči a o invalidním důchodu) - spolupráce s ošetřujícím lékařem - specifika u osob s omezenou svéprávností.
Další možné řešení nespokojenosti (ostatní nápravná opatření) - úvod - stížnost; podjatost; nečinnost; náhrada škody; správní žaloba.
Rozdíly a postupy - podání žádosti o zvýšení – dojde ke snížení - podání odvolání či námitky – při opravném prostředku dojde ke snížení - nové skutečnosti v odvolacím či žalobním řízení, zhoršení/zlepšení zdravotního stavu - podat novou žádost, nebo se odvolat, nebo podat žalobu - zastoupení na základě plné moci nebo procesní opatrovnictví – co o čem svědčí.
Povinnosti opatrovníka při vyřizování sociálních dávek - kdo bude příjemcem a jak bude s dávkou nakládáno - je povinnost podat námitku, odvolat se, případně řešit nárok žalobou - kdo pomůže se sepsáním – je to pravomoc opatrovníka nebo sociálního pracovníka.
Možnosti dalších sociálních dávek – základní info, na co je a na co není nárok a jak se k tomu jednoduše dostat - příspěvek na bydlení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Pokračující cyklus pro veřejné opatrovníky
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.