Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.)

TERMÍNY:

on-line 3.11.2022

on-line 19.1.2023

on-line 21.11.2023

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2019/0275-SP/VP pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky; NAVÍC TAKÉ: A2019/0276-SP/VP pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod, aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
MPSV on-line: A2021/0986-SP/VP pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky; NAVÍC TAKÉ: A2021/0987-SP/VP pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod, aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
MV prezenčně AK/PV-481/2018 a AK/VE-267/2018 pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka; NAVÍC TAKÉ: AK/PV-482/2018 a AK/VE-268/2018 pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
MV on-line AK/PV-608/2021 a AK/VE-369/2021 pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka - webinář; NAVÍC TAKÉ: AK/PV-502/2021 a AK/VE-295/2021, pod názvem: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - webinář
ANOTACESprávní řízení není jen o podání žádosti, posouzení a postupu v průběhu stanovování nároku. Někdy nemusí řízení probíhat nebo dopadnout ke spokojenosti klienta a klient by měl mít možnost využít opravné prostředky určené pro správní řízení. V rámci sociální práce na obci se pracovníci setkávají s takovými klienty, kteří nejsou spokojeni s přiznanými sociálními dávkami. Na tyto instituce se obrací o pomoc. V rámci sociálního poradenství by měl být pracovník sociálního odboru na obci být schopen vysvětlit klientovi posudková kritéria a měl by alespoň základní formou být schopen pomoci s podáním opravných prostředků. Pracovník by měl být schopen klientovi vysvětlit lhůty, působnost, jaký opravný prostředek je možný a jakou formou a s jakými náležitostmi musí být podán. Pracovníci na obci by měli být schopni pomoci sepsat takovéto podání. Taktéž veřejní opatrovníci a zástupci by měli být schopni pro své opatrovance a zastupované vymoci potřebné sociální dávky ve výši, ve které jim náleží. Musí být schopni využít veškeré řádné správní i soudní opravné prostředky. Zvláště u duševně postižených dochází ke ztrátě dokladů, k neevidování potřebných informací, ke špatnému posouzení pro jejich nespolupráci. To vše by měli být pracovníci pomáhajících profesí schopni rozeznat a pomoci.
CÍLAbsolvent by měl díky absolvovanému kurzu zvládat rozeznat posudková kritéria u jednotlivých dávek. Měl by si ujasnit povinné náležitosti opravných prostředků. Měl by být schopen z podkladů od klienta rozeznat, ve které fázi řízení klient je a jaké má další možnosti (nahlížení do spisu, námitka, odvolání, správní žaloba, stížnost, přezkum, náhrada škody, nová žádost). Absolvent by základním způsobem měl vést klienta, aby byl schopen podat opravný prostředek úplný, s náležitým tvrzením své pravdy a předmětnými důkazy, které se vztahují k posuzované dávce. Měl by být seznámen s procesem dle správního řádu a se základními zásadami správního řízení a také s předpisem, který je příslušný k obhajovanému nároku v praxi.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Vymezení legislativního rámce. Vysvětlení pojmů (v praxi) - vyjasnění prováděcích vyhlášek pro invalidní důchody/příspěvek na péči/průkazky - základní vysvětlení rozdílu mezi danými dávkami - vysvětlení rozdílu mezi námitkou v řízení, námitkou po skončení řízení, odvoláním.
Správní řád v praxi - seznámení se základními zásadami správního řízení (především zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti) a využitím pro obhajobu nároku (při přiznávání, při opravných prostředcích) - doručování a běh lhůt - průběh a pravidla jednání - náležitosti rozhodnutí a jeho přezkoumatelnost (jak v něm číst, co vyžadovat, co napadat) - možnosti opravných prostředků.
Základní náležitosti námitky a odvolání (společné pro všechny dávky) - náležitosti, příslušnost, oprávněná osoba (žadatel/odvolávající se/zastoupení) - tvrdím – dokazuji (forma důkazů, prolomení mlčenlivosti, „esa v rukávě“) - předpisy ovlivňující postup správního orgánu.
Důchod (především invalidní) - doba pojištění a vliv na výši důchodu (i u starobního důchodu) - invalidní bez nároku na výplatu – jak to ovlivnit - námitkové řízení krok za krokem (posudková kritéria – vliv diagnózy na pracovní schopnost, datum vzniku invalidity, jak dokazovat, co tvrdím, nahlížení do spisu) - spolupráce s ošetřujícím lékařem - specifika u osob s omezenou svéprávností.
Příspěvek na péči - odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria – zvládání životních potřeb, podklad v sociálním šetření a v lékařských zprávách, nahlížení do spisu, jaké jsou možné důkazy, k prokázání svého tvrzení, odlišnost od invalidního důchodu) - spolupráce s ošetřujícím lékařem - specifika u osob s omezenou svéprávností – může vzniknout nárok alespoň na I. stupeň.
Průkazka osoby se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky - Odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria – diagnózy, nahlížení do spisu, podkladová dokumentace, čím se liší dokazování od řízení u příspěvku na péči a o invalidním důchodu) - spolupráce s ošetřujícím lékařem - specifika u osob s omezenou svéprávností.
Další možné řešení nespokojenosti (ostatní nápravná opatření) - úvod - stížnost; podjatost; nečinnost; náhrada škody; správní žaloba.
Rozdíly a postupy - podání žádosti o zvýšení – dojde ke snížení - podání odvolání či námitky – při opravném prostředku dojde ke snížení - nové skutečnosti v odvolacím či žalobním řízení, zhoršení/zlepšení zdravotního stavu - podat novou žádost, nebo se odvolat, nebo podat žalobu - zastoupení na základě plné moci nebo procesní opatrovnictví – co o čem svědčí.
Povinnosti opatrovníka při vyřizování sociálních dávek - kdo bude příjemcem a jak bude s dávkou nakládáno - je povinnost podat námitku, odvolat se, případně řešit nárok žalobou - kdo pomůže se sepsáním – je to pravomoc opatrovníka nebo sociálního pracovníka.
Možnosti dalších sociálních dávek – základní info, na co je a na co není nárok a jak se k tomu jednoduše dostat - příspěvek na bydlení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
ZÁKLADNÍ CENA1 550 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud jsou objednány alespoň 4 akreditované vzdělávací programy z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 395 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.